- ب ب +

تصاویر کمتر دیده شده از حرم امام هشتم (ع)

تصاویر کمتر دیده شده از حرم امام هشتم (ع) را در ادامه ببینید.

تصاویر کمتر دیده شده از حرم امام هشتم (ع) را در ادامه ببینید. در طول تاریخ به مرور بر وسعت و حجم بناهای متلق به حرم افزوده شد. پنج تصویر ابتدایی، مربوط به حرم امام‌ هشتم در دوره قاجاریه و سه تصویر پایانی متعلق به دوره پهلوی است.