- ب ب +

سجعِ مُهر میرزا نجما

 شنیدم وزیر پادشاهی کمالِ تَعشُّق به پسر آن پادشاه داشت ونام آن پسر یحیی بود و نام وزیر میرزا نجما.میرزای مزبور سجع مهرش این شکل بود« بحم عسق یحیی»¹ بدخواهان به پادشاه رسانیدند که از سجع مهر وزیر عاشق بودن او به یحیی میرزا دلیل است.² پادشاه اورا طلبید وعتاب نمود وزیر عرض کرد که سجع مهر بنده «بِحم عسق نَجِّنی» است وبدخواهان من چنان یافته اند.³
___________
1_البتّه چون امکان تایپ نبود چنین نوشتم والّا صحیح آنست که نقطهٔ باء و قاف و نقطه های دو تا یاء نوشته نشود.
2_یعنی چنین می خوانده اند: نجم عَشِقَ یَحیی ،یعنی نجم عاشق یحیی است.
3_فوائد علیّه ،علیّ بن عبدالله نهاوندی ،نسخهٔ خطّی کتابخانه دانشگاه تهران به شمارهٔ ۳۸۰۹،صفحهٔ ۲۵۹